Hoppa till innehåll

Avtalsvillkor

Villkor för avtal om butikskonto utgivet på Annonsfynd.se.

1. Ingående av avtal

Avtal ingås med Pixcom i Sverige AB som är ansvarig för försäljningen av tjänsten Annonsfynd.se butik. Avtalet gäller enligt avtalsbekräftelse.

2. Avtalets avseende

Avtalet avser alla kundens textuppgifter, produkter och/eller annonser utgivna av Annonsfynd.se.

2 b. Tjänsten innehåll och Annonsfynd.se åtagande

Butikstjänsten innebär listning i butikregistret på Annonsfynd.se i vald kategori. Produkter tillhörande butiken blir sökbara på Annonsfynd.se och hos våra aktuella samarbetspartners.

Avtalet ger Annonsfynd.se en skyldighet att produkter kan bli sökbara på Annonsfynd.se genom att tillhandahålla köparen ett konto under den avtalade tiden. Köparen ansvarar alltid för att aktuella annonser läggs in i systemet. Våra generella annonsregler gäller även för anslutna butiker vilket innebär att vi har rätten att radera annonser som anses bryta mot de allmänna annonsreglerna.

2 c. Annonsfynd och dess samarbetspartners.

Yttre faktorer kan påverka vilka samarbetspartners som köparens produkter blir sökbara hos som Annonsfynd.se inte kan påverka. Faktorer såsom tekniska problem, ekonomisk förlust, konkurs eller avveckling av tjänst. Annonsfynd.se kan aldrig garantera funktionaliteten hos samarbetspartners system. När yttre faktorer enligt punkt 2 c gör att köparens produkter inte blir sökbara hos samarbetspartner, påverkar detta inte innebörden av avtalets giltighet och ingen ersättning kan utgå.

Alla annonser som läggs in granskas manuellt och att annons inte godkänns eller blir raderad i efterhand kan bero på:
» Dubblett, annons som postats flera gånger med samma innehåll.
» Olagligt eller stötande annonsinnehåll som anses strida mot gällande lagar.
» Djurannonser. Djurarter som kräver tillstånd från jordbruksverket tillåts ej. Annonsfynd följer organisationerna Sveraks respektive Svenska Kennelklubbens rekommendationer att inte överlåta kattungar yngre än 12 veckor eller hundvalpar yngre än 8 veckor. Det måste framgå av annonsen att djuren inte överlåtes tidigare. Det är inte heller tillåtet att skänka bort hundar och katter, ett minimipris på 100 kr för katter respektive 500 kr för hundar.
» Bilder som inte är relevanta med annonsinnehåll.
» Annonser vars syfte är att göra reklam för en annan hemsida.
» Rubriker eller annonstexter som är utformade tvivelaktigt. Annonsrubriken måste tydligt beskriva varan. Inga onödiga tecken får användas i rubriken.
» Produkter anses inte passa in i butiken sortiment i enlighet med kategorival.
» Annonser som varit sökbara men är 60 dagar kan komma att raderas.

3. Samtycke enligt lag och medgivande

Vid avtalets slut lämnar ni medgivande till att Annonsfynd.se även i fortsättningen har rätt att publicera era s k butikuppgifter. Kund kan när som helst återkalla ert samtycke helt eller delvis. Annonsfynd.se bekräftar alltid återkallelsen skriftligen.

4. Bokningen av de uppgifter som ska införas

Som kund får ni efter muntligt avtal en bekräftelse som visar vad som ingår i avtalet. Är det något som anses vara felaktigt eller bör justeras har ni möjlighet att tala om detta för oss senast 5 arbetsdagar, om inte annat anges, från bekräftelsens datum. Hör vi inget från er inom denna tid anser vi att avtalet har det text- och annonsinnehåll som framgår av bekräftelsen. Har vi skickat korrektur avseende bildannons separat till er ska ni lämna ändringar till oss inom den tid som står angivet på korrekturet. Sker inte detta inom den angivna tiden anser vi att ni har godkänt korrekturet i föreliggande skick.

5. Ändra/Annullera uppgifter

Utan att säga upp vårt avtal har ni möjlighet att ändra era befintliga företagsuppgifter. Antingen genom att kontakta oss eller ändra detta själva i ert konto. Sker uppsägning av avtal, ändringar i eller annulleringar av beställd produkt, kan vi komma att debitera er för den avtalade perioden fullt ut.

Överlåtelse av konto till annan juridiskt part är inte tillåtet.

Annonsfynd.se har rätt att säga upp avtal om annonsering om en kund är på obestånd, ställer in betalningarna, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar, inte betalar sina skulder till Annonsfynd.se eller bryter mot bestämmelser tecknade i avtal med Annonsfynd.se.

6. Ansvar beträffande innehåll

Ni har det fulla ansvaret för att uppgifter som ni lämnar till oss är riktiga och inte strider mot lag. Ni är också ansvarig för att innehållet inte gör intrång i annans rätt eller på annat sätt står i strid med god sed i marknadsföring av varor och/eller tjänster. Vi förbehåller oss rätt att inte publicera dessa uppgifter. Ni är skyldig att ersätta Annonsfynd.se all skada som vi kan komma att lida på grund av innehållet i era annonser/produkter och butikkonto.

7. Annonsfynd.se ansvar

Eventuella reklamationer skall ske skriftligen och vara Annonsfynd.se tillhanda snarast. Ni har rätt att få kompensation genom nedsatt pris, kompletterande tjänster om Annonsfynd.se inte fullgjort sina åtagande i enlighet med de allmänna villkoren i punkt 2 b.

Kompensation gäller inte för indirekt skada, t ex förlorad vinst, minskad produktion eller omsättning i rörelse, hinder att uppfylla förpliktelse mot tredje man eller utebliven nytta av avtal. Ansvarsbegränsningen gäller inte vid grov vårdslöshet. Krav på nedsättning ska framställas så snart som möjligt. Framställs kravet inte inom två månader efter det att grunduppgift, textuppgift och/eller bildannons införts förlorar kunden rätten att göra kravet gällande. Annonsfynd.se ersätter inte skada vid fel till följd av omständigheter utanför Annonsfynd.se kontroll.

8. Rätt till underlag

All rätt till textuppgifter, bildannonser och originalunderlag som framställts av kund eller Annonsfynd.se för det ändamål som vårt avtal innefattar, tillhör kunden respektive Annonsfynd.se och får inte utnyttjas i annat sammanhang av den andra parten utan skriftligt medgivande.

9. Ändring av dessa allmänna villkor

Annonsfynd.se har rätt att ändra dessa villkor, vilket skriftligen meddelas kund 30 dagar i förväg. I enlighet med avtalsbekräftelsen godkänner köparen de Allmänna villkoren.

Senast uppdaterad: 2024-05-14