Hoppa till innehåll

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver de personuppgifter som vi samlar in, hur personuppgifterna samlas in, hur personuppgifterna används och dina rättigheter till dina personuppgifter.

1. Allmänt om personuppgifter

Annonsfynd i Sverige AB (Annonsfynd.se) strävar efter att alltid skydda din integritet och dina personuppgifter på bästa möjliga vis. Syftet med denna policy är att hjälpa dig att förstå vilka personuppgifter som Annonsfynd.se samlar in samt hur vi använder dina personuppgifter.

Vi försöker alltid vara så tydliga som möjligt med hur vi behandlar dina personuppgifter. Har du fortfarande frågor om hur vi behandlar dina uppgifter efter att ha läst denna policy?, är du välkommen att kontakta oss på info@annonsfynd.se.

2. Ändringar

Vi arbetar kontinuerligt för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på bästa möjliga sätt. Annonsfynd i Sverige AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Alla ändringar publiceras på den här webbplatsen.

3. Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Annonsfynd i Sverige AB med organisationsnummer 556679-5893 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Mer information om bolaget:

Namn: Annonsfynd i Sverige AB

Organisationsnummer: 556679-5893

Momsregistreringsnummer: SE556679589301

Säte: Halmstad

Adress: Skonertgatan 12, 30238 Halmstad

Företaget innehar F-skattsedel

4. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför samlar vi in dem (ändamål)?

Personuppgifterna som vi har samlat in om dig används för olika ändamål.

4.1 För att kunna hantera din beställning samlar vi in namn, personnummer, fakturadress, leveransadress, e-post, telefonnummer, betalningshistorik, betalningsinformation och köpinformation. Vi sparar dina personuppgifter till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 3 år därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

4.2 För att kunna marknadsföra oss och våra produkter och tjänster samlar vi in e-post, leveransadress, telefonnummer, orderhistorik och födelsedatum. Vi sparar din information i 1 år efter din senaste aktivitet (t.ex. när du senast gjorde ett köp, öppnade och klickade på en länk i vårt nyhetsbrev eller loggade in på ditt användarkonto).

4.3 För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser samlar vi in adress, e-post, telefonnummer, betalningshistorik, betalningsinformation, din korrespondens, köptidpunkt, köpställe och fel/klagomål. Dina uppgifter sparas under den tid som är nödvändig för att uppfylla den relevanta rättsliga förpliktelsen eller i enlighet med gällande lagkrav. Exempelvis finns krav i bokföringslagen att vissa uppgifter måste sparas i 7 år.

4.4 För att kunna hantera kundtjänstärenden samlar vi in adress, e-post, telefonnummer, din korrespondens, köptidpunkt, köpställe, fel/klagomål och användaruppgifter. Dina uppgifter sparas i 1 år efter att kundtjänstärendet har avslutats.

4.5 För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget samlar vi in personnummer, köpgenererade data, användargenererade data, tekniska data och korrespondens. Uppgifterna sparas i 1 år, om vi misstänker missbruk av en tjänst eller att ett brott har begåtts kommer vi att spara uppgifterna under den tid som är nödvändiga för att fastställa, göra gällande eller försvara våra (eller tredje parts) rättsliga anspråk.

5. Analyser, statistik och annat underlag som vi använder

För vissa ändamål utför vi analyser och tar fram underlag baserat på våra kunders och medlemmars personuppgifter. Detta gör vi för ändamålen att kunna marknadsföra företaget och företagets produkter och tjänster och utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Analyserna och framtagandet av underlag kan antingen resultera i att vi segmenterar vår kunddatabas eller att vi analyserar specifikt hur du som kund upplever vårt företag och våra tjänster och produkter (i detta fall skapar vi en kundprofil om dig).

Om vi endast segmenterar vår kunddatabas innebär detta att vi inte får någon större kundinsikt om just dig utan segmenteringar handlar om att vi ska kunna få bättre insikt i hur olika kundgrupper upplever våra tjänster och produkter. I dessa fall använder vi begränsade kunddata såsom köphistorik, ålder och bostadsadress. Så är fallet när vi utför analyser och tar fram underlag för att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system och för delar av vår marknadsföring.

För annan marknadsföring använder vi fler personuppgifter för att vi ska kunna anpassa vårt erbjudande till just dig. Vi vill ju såklart att du ska få ta del av de förmåner, erbjudanden, annonser och andra tips som är relevanta för dig!

För att vi ska se till att du får ett relevant innehåll behöver vi utföra kundspecifika analyser som baseras på fler personuppgifter. Uppgifterna kan vara relaterade till hur du använder våra webbsidor och andra digitala kanaler (t.ex. vilka sidor och delar av sidor du besökt och vilka sökningar du gjort), din köp- och orderhistorik, ålder, bostadsort, angivna kundval (t.ex. om produkter/tjänster, branscher), civilstånd, språk- och andra tekniska inställningar, samt platsinformation från kundens mobila enheter (t.ex. mobiltelefon eller surfplatta) eller resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar. Vi kan också komplettera våra uppgifter med statistiska uppgifter (dvs. aldrig uppgifter kopplade specifikt till dig) från annan källa (t.ex. andra företag) för att få en så bra bild av dina intressen och preferenser som möjligt baserat på den kundgrupp som du ingår i.

Vi har stor respekt för din integritet och vi vill inte behandla dina personuppgifter för kundspecifika analyser om du inte tycker att det känns bra. Men vi hoppas ändå att du tycker att våra förmåner, erbjudanden och det personliga innehåll som vi ger till dig är så pass bra att du låter oss fortsätta behandla dina personuppgifter för dessa ändamål.

Om du vill att vi slutar med kundspecifika analyser kan du alltid invända mot vår marknadsföring till dig som kund (inklusive våra kundspecifika analyser, dvs. profileringen). Utövar du din invändningsrätt innebär det tyvärr att du kommer gå miste om dina personliga förmåner och erbjudanden och ditt personliga innehåll.

6. Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). Vi kan hämta adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.

7. Företag som vi kan lämna ut dina personuppgifter till

Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning i egenskap av personuppgiftsbiträden. I de fall dina personuppgifter lämnas ut finns personuppgiftsbiträdesavtal på plats för att säkerställa att våra personuppgiftsbiträden arbetar på sådant vis som skyddar dina personuppgifter. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med marknadsföring och IT-tjänster.

Utöver detta kan vi också lämna ut dina personuppgifter till andra företag som kommer att vara självständigt ansvariga för sin behandling av dina personuppgifter. Vi lämnar ut dina personuppgifter till följande företag som är självständigt personuppgiftsansvariga: logistikföretag och speditörer (för leverans av din beställning), betallösningspartners (Payson AB och eventuella andra företag som hjälper oss med våra betallösningar), kreditupplysningsföretag (för erbjudande av olika betalsätt).

Om hela eller delar av vår verksamhet säljs eller integreras med en annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuella köpare och dennes rådgivare.

8. Överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder, i form av standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield, som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som vi vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta oss.

9. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.

10. Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi arbetar för att hålla alla personuppgifter som vi samlar in och behandlar på ett säkert sätt. Därför har vi vidtagit en rad säkerhetsåtgärder.

Vi använder oss av SSL protokoll, vilket betyder att dina personuppgifter är privata när de skickas till webbplatsen. Detta visas i fältet för webbadressen med ett grönt lås. Genom att klicka på det gröna låset kan du få mer information om detta, hur det fungerar samt se en fullständig lista över alla cookies på webbsidan. Du bör kontrollera att SSL inte har stängts av i inställningarna för din webbläsare.

Vi har vederbörliga antivirusprogram, brandväggar och kryptering för att förhindra obehörig tillgång till vårt nätverk och data. Personuppgifter säkerhetskopieras.

Endast behörig personal som behöver tillgång till dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter har åtkomst till dina personuppgifter. Sådana arbetsuppgifter omfattas av de olika ändamål vi sparar och behandlar personuppgifterna för. Tillgång till de platser där personuppgifterna sparas och behandlas är begränsad till behörig personal, vilka måste identifiera sig för att få åtkomst. Personalen har instruerats om de åtgärder de ska vidta för att behandla personuppgifter på ett säkert sätt.

Vid eventuella personuppgiftsincidenter kommer vi att rapportera dessa till Datainspektionen inom 72 timmar, samt informera de berörda när så krävs enligt tillämplig lag.

11. Dina rättigheter

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter.

Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Annonsfynd i Sverige AB arbetar för att säkerställa att dina personuppgifter är korrekta. Om någon av de personuppgifter som du lämnat till oss behöver korrigeras eller uppdateras, t.ex. om du ändrar din adress eller mobilnummer, ber vi dig att lämna korrekta personuppgifter genom att skicka ett mail till vår kundtjänst. Du har givetvis rätt att när som helst begära att dina personuppgifter rättas.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsning av vår behandling. Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns rättsliga förpliktelser eller andra berättigade intressen som gör att vi inte kan radera vissa personuppgifter. Exempel på sådana rättsliga förpliktelser är krav i bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning eller från konsumenträttslagstiftning. När det kommer till våra berättigade intressen kommer vi inte att radera dina personuppgifter om de är nödvändiga för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Om vi inte kan tillmötesgå din begäran om radering kommer vi att blockera personuppgifterna så att vi är säkra på att dina uppgifter inte används för några andra ändamål.

Du har rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen). Dina personuppgifter får inte heller behandlas för direktmarknadsföring om du invänder mot sådan behandling. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. via post, e-post och sms). Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring (t.ex. produktrekommendationer eller andra funktioner och erbjudanden på Mina sidor).

Invänder du mot vår direktmarknadsföring kommer vi att sluta med alla former av utskick till dig. Om du fortfarande vill ha utskick i vissa kanaler behöver du inte invända mot vår direktmarknadsföring. I dessa fall kan du välja att endast få erbjudanden från oss i de kanaler som du själv väljer, t.ex. via e-post, men inte sms.

Du har rätt att invända mot ett beslut som har fattats genom automatiserad behandling när detta har rättsliga följder eller i betydande grad påverkar dig på liknande sätt. Detta gäller inte om beslutet t.ex. är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal med dig (såsom vid kreditansökningar).

Har du lämnat samtycke till någon behandling som vi utför? I så fall har du rätt att när som helst återkalla detta. Sådan återkallelse kan begränsas till att bara avse en del av behandlingen. När du återkallar ditt samtycke kommer vi inte samla in nya uppgifter om dig för ändamålet som ditt samtycke avsåg, men vi har fortfarande rätt att behandla de uppgifter som vi samlat in om dig innan du återkallade ditt samtycke. Om det inte finns någon annan laglig grund som gör att vi behöver spara uppgifterna kommer vi att radera dem.

Du har under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Detta gäller för den behandling som vi utför baserat på vårt avtal med dig eller om du lämnat ditt samtycke till en viss behandling.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten (Datainspektionen) eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

12. Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta oss på info@annonsfynd.se.

13. Länkar

Vi kan komma att länka till andra webbsidor som ligger utanför vår kontroll och vice versa. Även om vi har som ambition att säkerställa att vi enbart länkar till sådana webbsidor som delar vår syn på din integritet och hantering av dina personuppgifter, är Annonsfynd i Sverige AB inte ansvarig för skydd eller sekretess och information inklusive personuppgifter som kund tillhandahåller på andra webbsidor. Vi rekommenderar att du läser den aktuella webbsidans integritetspolicy.

14. Cookies

Vi använder olika tekniker för att samla in och lagra information som kan innefatta en eller flera cookies eller anonyma identifierare. En cookie är en liten fil som innehåller en teckensträng som skickas till din dator när du besöker en webbplats och en anonym identifierare är en slumpmässig teckensträng som används för samma ändamål som en cookie på plattformar där cookietekniken inte är tillgänglig.

Vår webbplats använder cookies för att hantera inloggningar, hantera varukorgen och för att samla in besöksstatistik. Du kan stänga av cookies genom att ändra säkerhetsinställningarna i webbläsaren och du kan också radera tidigare lagrade cookies via din webbläsares inställningar.

Senast uppdaterad: 2024-05-14